Wanna dziecięca, anatomicznie ukształtowana

22.68 

SKU: DA21411 Kategoria:

Opis

Wanien­ka dzie­cię­ca, ana­to­micz­nie ukształ­to­wa­na z sie­dzi­skiem, od spodu anty­po­śli­zgo­we wypu­kło­ści­dla więk­sze­go bez­pie­czeń­stwa dziec­ka, z boku otwo­ry, na przy­kład na mydło czy gąbkę.
Od spodu prak­tycz­ny korek dla łatwe­go wypusz­cza­nia wody.Objętość ok. +/- 16 l. Wyko­na­na z moc­ne­go plastiku.
Wymia­ry: 75 x 45 x 27 cm.
 

 

prak­tycz­nie ana­to­micz­nie ukształ­to­wa­ne sie­dze­nie dla więk­szej wygo­dy dziec­ka pod­czas kąpieli
korek dla łatwe­go wypusz­cza­nia wody
anty­po­śli­zgo­we deta­le w obsza­rze nóżek dla więk­sze­go bez­pie­czeń­stwa dziecka