ABRAsive&MICro 2w1 szmatka z delikatnego mikrowłókna, z elementem ściernym

8.05 

SKU: DA20861 Kategoria:

Opis

ABRAsive&MICRO (w skró­cie ABRAMIC) 2w1 ście­recz­ka z deli­kat­nej mikro­fi­bryz pro­sto­ką­tem ścier­nym (7,5 x 8 cm) do usu­wa­nia grub­szych zabrudzeń.
 

Dla­cze­go war­to kupić ABRAMIC?

ma dosko­na­łe zdol­no­ści czyszczące
łatwo się wyży­ma i szyb­ko schnie
abso­lut­nie czy­ste powierzchnie
mate­riał ten nie wyma­ga sto­so­wa­nia środ­ków chemicznych
łatwa kon­ser­wa­cja- moż­na ją wie­lo­krot­nie prać rów­nież w pralce
wyko­rzy­stasz do wycie­ra­nia bla­tu kuchen­ne­go, pły­ty szkla­no-cera­micz­nej, pie­kar­ni­ka, sto­łu, sto­li­ków, a tak­że w łazien­ce do umy­wal­ki i bate­rii oraz innych powierzch­ni zmywalnych

 
PROSTOKĄT ŚCIERNY do usu­wa­nia gru­bych zanie­czysz­czeń- ŚCIERECZKAMIKROFIBRY do deli­kat­ne­go wycie­ra­nia powierzch­ni- SZYKIE WYSYCHANIE- PRANIEPRALCE w 40 °C- NIE POZOSTAWIA SMUG
Mate­riał: 100% PES. Wymia­ry: 29 x 29 cm.