44 cm PUDEŁKO z pokrywką na 2 klipsy

75.90 

SKU: DA20633 Kategoria:

Opis

Pudeł­ko z pokryw­ką z moż­li­wo­ścią moc­ne­go zatrza­śnię­cia na dwa klipsy.Wykonano z solid­ne­go pla­sti­ku. Wymia­ry: 44 x 32,5 x 18 cm.

 

prak­tyczk­ne pojem­ni­ki do prze­cho­wy­wa­nia wyko­rzy­stasz na na kosme­tycz­ne dro­bia­zgi, akce­so­ria do dzia­nia lub szy­cia albo na małe zabaw­ki, na środ­ki czy­sto­ści i do sprzą­ta­nia oraz inne rze­czy w mieszkaniu
są wyko­na­ne z solid­ne­go pla­sti­ku z moż­li­wo­ścią zatrza­śnię­cia wie­ka na dwa klip­sy i moż­na je prak­tycz­nie dawać na siebie.