25 szt. Bambusowe patyczki do szaszłyków GoEco®

7.49 

SKU: DA20481 Kategoria:

Opis

25 szt. BAMBOO Patycz­ki do szasz­ły­ków z wyso­kiej jako­ści pra­so­wa­ne­go bambusa

 

nada­ją się do gril­lo­wa­nia i opie­ka­nia mię­sa, warzyw, twar­dych serów…
dłu­gość jed­ne­go 29 cm, sze­ro­kość 0,9 cm

 

ten pro­dukt jest wypro­du­ko­wa­ny z bam­bu­sa, zapew­nia w ten spo­sób zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i wyko­rzy­sta­nie szyb­ko rosną­ce­go bambusa
bam­bus jest jed­ną z naj­szyb­ciej rosną­cych roślin na świe­cie i wyso­ce odna­wial­nym materiałem

Dłu­gość jed­ne­go 29 cm, sze­ro­kość 0,9 cm.