2 wkładki żelowe, do butów

37.90 

SKU: DA20061 Kategoria:

Opis

Żelo­we wkład­ki do butów 2 sztu­ki uni­wer­sal­nych wkła­dek żelo­wych, zosta­ły podzie­lo­ne na spe­cjal­ne stre­fy w zależ­no­ści od pozio­mu obcią­że­nia stopy.
Roz­miar 37 – 41 dłu­gość całej wkład­ki bez lamów­ki 27,5 cm, sze­ro­kość w naj­szer­szej czę­ści 8,7 cm, w naj­węż­szej 6,3 cm, wyso­kość 1,6 cm.
Wkład­kę moż­na przy­ciąć do odpo­wied­nie­go roz­mia­ru, dzię­ki temu dopa­su­ją się do każ­de­go obu­wia, zarów­no męskie­go jak i damskiego.
(dam­skie – 37 – 41 cm, męskie 41 – 45 cm).

Dol­na cześć wkład­ki zosta­ła podzie­lo­na na czę­ści (stre­fy).

Nie­bie­ska część wkład­ki: zapew­nia dopa­so­wa­nie w oko­li­cy pię­ty i palców.
Zie­lo­na część – jest tward­sza i znaj­du­je się na środku.
Sza­ra część – jest twar­da moc­no trzy­ma poszcze­gól­ne obszary.
Gór­na część pokry­ta mikrofibrą