FOTORAMKA TRANSPARENTINO

15.37 

SKU: DA15126 Kategoria:

Opis

TRANSPARENTINO FOTORAMKA z prze­zro­czy­ste­go utwar­dzo­ne­go pla­sti­ku­na zdję­cia do maks. roz­mia­ru 21 x 30 cm.
Nasza wska­zów­ka: wyko­rzy­stasz nie tyl­ko na foto­gra­fie, ale tak­że np. na menu w restau­ra­cji i na impre­zie domowej.
Inne zasto­so­wa­nia: cen­nik w salo­nach fry­zjer­skich, kosme­tycz­nych i masa­żu, info pane­le albo ceni­ki hote­lów i pensjonatów…