Pędzel do makijażu

24.29 

SKU: DA15041 Kategoria:

Opis

PĘDZEL DO PODKŁADU z krót­kim wło­siem z deli­kat­nych mikrow­łó­kien, np. do nakła­da­nia­flu­idu mine­ral­ne­go i pudru, śred­ni­ca 3 cm, dłu­gość 10,5 cm, wyso­kość wło­sia 2 cm.
Eks­tra deli­kat­ne pędz­le kosme­tycz­ne z naszej ofer­ty w róż­nych roz­mia­rach wyko­rzy­sta­ją­za­rów­no wiza­żyst­ki, kosme­tycz­ki, ale tak­że świet­nie dasz radę wyko­nać nimi maki­jaż w domu!
Pędz­le wyróż­nia­ją się gęsto­ścią i deli­kat­no­ścią włókien.
Wło­sie z wyso­kiej jako­ści mikrow­łó­kien, któ­re dosko­na­le zastę­pu­je tra­dy­cyj­ny, natu­ral­ny włos:• łatwa kon­ser­wa­cja• utrzy­mu­je kształt w każ­dych oko­licz­no­ściach• dłu­ga żywot­ność• ide­al­ne dla cery uczu­lo­nej na natu­ral­ny włos