Bambusowy stolik GoEco® na laptopa, śniadanie do łóżka

169.59 

SKU: DA1465 Kategoria:

Opis

Sto­lik na note­bo­oka i śnia­da­nie do łóż­ka, z regu­la­cją wyso­ko­ści nóżek i 4‑pozycyjną regu­lo­wa­ną pły­tą. Prak­tycz­na szu­flad­ka na dro­bia­zgi. W przy­pad­ku nie korzy­sta­nia ze sto­li­ka, złóż nóż­ki, a deska będzie mieć tyl­ko 5 cm wysokości.
Sko­rzy­stasz z nie­go w łóż­ku, na kana­pie i fote­lu, na pod­ło­dze – krót­ko mówiąc wszę­dzie tam, gdzie chcesz wygod­nie pra­co­wać. Sto­lik na lap­to­pa posłu­ży rów­nież na śnia­da­nia do łóżka.
Wyko­na­ny z natu­ral­ne­go, lakie­ro­wa­ne­go bambusa.

Wymia­ry pły­ty 55 x 35 cm (pły­ta pozy­cyj­na 36,5 x 33,5 cm), wyso­kość sto­li­ka 24 cm regu­lo­wa­na do 33 cm.