2w1 niegarbiąca miotełka z szufelką

56.90 

SKU: DA14464 Kategoria:

Opis

2w1 dłu­ga mio­tła z głę­bo­ką szu­fel­ką zakoń­czo­ną sili­ko­no­wym man­kie­tem dla łatwe­go zbie­ra­nia zanieczyszczeń.Długą mio­teł­kę moż­na wpiąć w ręko­jeść dłu­giej szufelki.
Wyko­na­no z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucznego.Wymiary szu­fel­ki: 26,5 x 25,5 x 76,5cm, mio­teł­ki: 23,5 x 2,5 x 92 cm. Wyso­kość cał­ko­wi­ta 101 cm.

WYGODNE SPRZĄTANIE – nigdy wię­cej bólu ple­ców pod­czas zamiatania…”

 

 

dzię­ki dłu­giej ręko­je­ści nie musisz się schylać
dłu­gą mio­teł­kę wepniesz w ręko­jeść dłu­giej łopat­ki i łatwo zawie­sisz dzię­ki otwo­ro­wi w gór­nej części

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA = pomy­sło­wy spo­sób wieszania.