Tarka do prania

12.90 

SKU: DA1340 Kategoria:

Opis

MINI TAR­KA­prak­tycz­ny pomoc­nik do pra­nia ręcz­ne­go z solid­ne­go pla­sti­ku, z tyłu ogra­nicz­ni­ki, dzię­ki cze­mu tar­ka nie poru­sza się pod­czas prania.Niewielki, kom­pak­to­wy i pła­ski kształt spra­wia, że zaj­mu­je nie­wie­le miej­sca w łazien­ce lub pod­czas wyjazdu.
Dobrze jest mieć ją w domu, zabrać do dom­ku let­ni­sko­we­go lub na waka­cje (pod namiot, na kem­ping lub do hote­lu). Mecha­nicz­ne dzia­ła­nie tar­ki czę­sto prze­wyż­sza nawet naj­lep­sze środ­ki pio­rą­ce. Dla­te­go też tar­ka była sto­so­wa­na już od cza­sów sta­ro­żyt­nych, a w kra­jach, w któ­rych bra­ku­je prą­du jest powszech­nie uży­wa­na rów­nież dzisiaj.
Wymia­ry: 14,5 x 33 cm.
Możesz śmiać się z tego pro­duk­tu, ale to napraw­dę dzia­ła! … a naj­bar­dziej będą się śmiać ci, któ­rzy mają ją w domu!