Kapciopolerki” obuwie czyszczące, 1 para

48.89 

SKU: DA1290 Kategoria:

Opis

Kap­cie do pole­ro­wa­nia 1 para jasno­zie­lo­ne, roz­miar 41 – 45 (dłu­gość wkład­ki ok. 28 cm).

Od spodu jest naszy­ta gęsta SASANKA, jaką znasz z naszych innych pro­duk­tów, któ­ra zbie­ra zanie­czysz­cze­nia ze wszyst­kich gład­kich powierzch­ni. Nigdy wię­cej śla­dów stóp na Two­ich pane­lach lub płytkach!
Odpo­wied­nie rów­nież do łazien­ki, ponie­waż się nie ślizgają.
Są to naj­bar­dziej higie­nicz­ne kap­cie, bo po każ­dym uży­ciu moż­na je wyprać w tem­pe­ra­tu­rze 40 °C.