ZESTAW NAMASTÉ 2+1 GRATIS, piankowe mydło, perfumowany super-koncentrat, zmiękczacz

54.91 

SKU: CP11701 Kategoria:

Opis

Nama­sté
Medy­ta­cyj­ny zapach pełen tonów róży z cytru­so­wą nutą, uzu­peł­nio­ny drew­nem cedro­wym, ton­ką i urze­ka­ją­cym jaśminem.

Gło­wa: zie­lo­ne jabł­ko, man­da­ryn­ka, cytryna
Ser­ce: jaśmin, róża
Pod­sta­wa: ton­ka, drew­no cedro­we, pudro­we tony

Pach­ną­cy zestaw NAMASTÉ zawiera:
Pian­ko­we mydło do rąk i cia­ła, 300 ml, star­czy do 3 x dłu­żej niż kla­sycz­ne mydła do rąk, wystar­czy 1x naci­snąć i masz boga­tą pianę.
Par­fu­ma­ge® 750 ml, per­fu­mo­wa­ny super-kon­cen­trat dla inten­syw­ne­go i dłu­go­trwa­łe­go zapa­chu ubrań oraz miesz­ka­nia ze skład­ni­kiem neu­tra­li­zu­ją­cym pozo­sta­ło­ści środ­ków pio­rą­cych w pra­niu. Dodaj go do ostat­nie­go płu­ka­nia zamiast zmięk­cza­cza. Wypeł­nisz aro­ma­tem pra­nie, dom i toaletę. 
Płyn do płu­ka­nia L’AVIVAGE® to DWUSKŁADNIKOWY, anty­sta­tycz­ny, zmięk­cza­ją­cy i per­fu­mo­wa­ny śro­dek, któ­ry doda­je się do ostat­nie­go płu­ka­nia w pral­ce lub przy pra­niu ręcz­nym. 750 ml kon­cen­tra­tu odpo­wia­da 4,5 l kla­sycz­ne­go płynu.