RODZINNY ZESTAW 2+1 GRATIS żel do rąk, 70% alkoholu, BACILEX® ultraHYGIENE+

37.39 

SKU: CP0782 Kategoria:

Opis

GŁÓWNE ZALETY:1) wyso­ka zawar­tość alkoholu2) bez zapa­chu dezynfekcji3) wię­cej sub­stan­cji nawil­ża­ją­cych dla mięk­kiej skó­ry (nie wysu­sza rąk)

RODZINNY ZESTAW 2+1 GRATIS żel do rąk z wyso­ką zawar­to­ścią alko­ho­lu, hand­GEL BACILEX®, 3×100 ml.
W kom­ple­cie tym znajdziesz:

czysz­czą­cy żel do rąk o przy­jem­nym dam­skim zapa­chu, 70% alko­ho­lu, hand­GEL BACILEX® ultraHYGIENE+
czysz­czą­cy żel do rąk o męskim zapa­chu PLATINUM z serii FUTURE MEN®, 70% alko­ho­lu, hand­GEL BACILEX® ultraHYGIENE+
cer­ty­fi­ko­wa­ny dezyn­fek­cyj­ny żel do rąk o przy­jem­nym owo­co­wym zapa­chu, 70% alko­ho­lu, BACILEX® DISINFECTING HAND GEL

Zapew­ni dosko­na­łą higie­nę rąk bez koniecz­no­ści mydła i wody, nie spłu­ku­je się!

 

Czy wiesz, że…

 ALKOHOL w stę­że­niu 70% dzia­ła jak dezyn­fek­cja o skut­ku anty­bak­te­ryj­nym, anty­wi­ru­so­wym i prze­ciw­grzy­bi­czym. Naru­sza ścia­ny mikro­or­ga­ni­zmów (bak­te­rie i wiru­sy), a tym samym je niszczy.
Naj­efek­tyw­niej­sza jest przy tym kon­cen­tra­cja od 60% alko­ho­lu i wię­cej, co potwier­dza­ją epi­de­mio­lo­go­wie, higie­ni­ści, Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom (CDC) oraz Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO).

Waż­ne i konieczne:1) Nanieś żel z obu stron dło­ni, na wierzch i mię­dzy palce!2) Sto­suj wystar­cza­ją­cą ilość, aby ręce były wilgotne!3) Pozo­staw na 20 do 30 sekund, aż żel odparuje.

zawsze „pod ręką”- pod­czas podró­ży, w pra­cy, pro­fi­lak­tycz­nie kie­dy­kol­wiek i gdziekolwiek.
wyko­rzy­stasz w aucie, samo­lo­cie, w pocią­gu, metrze, auto­bu­sie, ale też w restau­ra­cji, jadal­ni, na rowe­rze, na łonie natury.…na wóz­ki skle­po­we, włącz­ni­ki, uchwy­ty, przy­ci­ski w win­dzie, w toa­le­cie i publicz­nych WC.
wię­cej skład­ni­ków nawil­ża­ją­cych dla gład­kiej skó­ry (nie wysu­szą rąk)
oczy­wi­ście pomi­mo tych zalet, koniecz­ne jest kla­sycz­ne mycie rąk wodą i mydłem.

Czy wiesz, że.…Gliceryna dzia­ła nawil­ża­ją­co na skó­rę. Zmięk­cza i popra­wia jej wygląd.

 

O zwięk­szo­ną higie­nę rąk musi­my dbać szcze­gól­nie w okre­sie epi­de­mii wirusowych.Używaj żeli o wyso­kiej zawar­to­ści alkoholu!Ręce myj też cie­płą wodą i mydłem znacz­nie częściej.

 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recyklingu.Prosimy, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.

Dzię­ku­je­my, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.