ZESTAW 1+1 piankowe mydło z dodatkiem antybakteryjnym BACILEX HYGIENE+

37.90 

Opis

Pian­ko­we mydło z dodat­kiem anty­bak­te­ryj­nym BACILEX HYGIENE+, 2×300 ml, o pobu­dza­ją­cym, orzeź­wia­ją­cym, cytru­so­wym, zio­ło­wym zapachu.

 

PIANKA DO RĄK I CIAŁA WYSTARCZY DO 3 x DŁUŻEJ NIŻ POWSZECHNE MYDŁA DO RĄK.

WYSTARCZY 1x NACISNĄĆ I MASZ BOGATĄ PIANĘ

 
APLIKACJA

Nanieś na suchą dłoń i z nie­wiel­ką ilo­ścią wody stwórz w pokry­tych miej­scach pia­nę. Dbaj o to, aby w new­ral­gicz­ne obsza­ry dło­ni: fał­dy, punk­ty mię­dzy pal­ca­mi, pod paznok­cie i łoży­ska paznok­ci dosta­ła się wystar­cza­ją­ca ilość środ­ka pieniącego.
Po upły­nię­ciu 30 sekund porząd­nie spłucz pia­nę stru­mie­niem bie­żą­cej wody.
Osusz mokrą powierzch­nię dło­ni powie­trzem lub użyj jed­no­ra­zo­wych ręcz­nicz­ków papierowych.
Uni­kaj prze­ni­ka­nia środ­ka do otwar­tych ran, oczu, błon ślu­zo­wych. Nie mie­szaj z inny­mi pro­duk­ta­mi mydla­ny­mi. Połą­cze­nie sub­stan­cji może zmniej­szać lub neu­tra­li­zo­wać efekt.

PIANKA DO RĄK I CIAŁA WYSTARCZY DO 3 x DŁUŻEJ NIŻ POWSZECHNE MYDŁA DO RĄK

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich obję­to­ści i wygody.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rej napraw­dę potrze­bu­jesz i używasz.
Powsta­je mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca w kuch­ni niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 

 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają