Czyszczący żel do rąk PLATINUM, 70% alkoholu,100 ml, handGEL BACILEX® ultraHYGIENE+

18.90 

SKU: BB0738 Kategoria:

Opis

HANDGEL BACILEX ULTRAHYGIENE+ PLATINUM czysz­czą­cy żel do rąk, 70% alko­ho­lu, 100 ml o męskim zapachu…

PLATINUM
to świe­ży, męski, drzew­ny zapach, w któ­rym skry­wa się man­da­ryn­ka, poma­rań­cza, limon­ka i ele­mi. Wykoń­cze­nie sta­no­wi połą­cze­nie cedru, paczu­li, wani­lii, mchu i ambry.

Typ zapa­chu: męski, świe­ży, drzewny
Gło­wa: man­da­ryn­ka, poma­rań­cza, limon­ka, elemi
Ser­ce: gera­nium, ele­mi, ambra, cytrusy
Pod­sta­wa: cedr Texas, paczu­la, wani­lia, mech, ambra

GŁÓWNE ZALETY:1) sil­niej­szy (70 % alkoholu)2) bez zapa­chu denaturacji3) przy­jem­na, męska woń4) wię­cej sub­stan­cji nawil­ża­ją­cych dla mięk­kiej skó­ry (nie wysu­sza rąk)

Zapew­ni dosko­na­łą higie­nę rąk bez koniecz­no­ści mydła i wody, nie spłu­ku­je się!

 

Czy wiesz, że…

 ALKOHOL w stę­że­niu 70% dzia­ła jak dezyn­fek­cja o skut­ku anty­bak­te­ryj­nym, anty­wi­ru­so­wym i prze­ciw­grzy­bi­czym. Naru­sza ścia­ny mikro­or­ga­ni­zmów (bak­te­rie i wiru­sy), a tym samym je niszczy.
Naj­efek­tyw­niej­sza jest przy tym kon­cen­tra­cja od 60% alko­ho­lu i wię­cej, co potwier­dza­ją epi­de­mio­lo­go­wie, higie­ni­ści, Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom (CDC) oraz Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO).

 

Czy wiesz, że.…Gliceryna dzia­ła nawil­ża­ją­co na skó­rę. Zmięk­cza i popra­wia wygląd skóry.

zawsze “pod ręką”- pod­czas podró­ży, w pra­cy, pro­fi­lak­tycz­nie kie­dy­kol­wiek i gdziekolwiek.
wyko­rzy­stasz w aucie, samo­lo­cie, w pocią­gu, metrze, auto­bu­sie, ale też w restau­ra­cji, jadal­ni, na rowe­rze, na łonie natury.…na wóz­ki skle­po­we, włącz­ni­ki, uchwy­ty, przy­ci­ski w win­dzie, w toa­le­cie i publicz­nych WC.
70%  alko­ho­lu, męska drzew­na woń bez nie­przy­jem­ne­go feto­ru alkoholu
wię­cej skład­ni­ków nawil­ża­ją­cych dla gład­kiej skó­ry (nie wysu­sza rąk)
oczy­wi­ście pomi­mo tych zalet, koniecz­ne jest kla­sycz­ne mycie rąk wodą i mydłem.

Waż­ne i konieczne:1) Nanieś żel z obu stron dło­ni, na wierzch i mię­dzy palce!2) Sto­suj wystar­cza­ją­cą ilość, aby ręce były wilgotne!3) Pozo­staw na 20 do 30 sekund, aż żel odparuje.

O zwięk­szo­ną higie­nę rąk musi­my dbać szcze­gól­nie w okre­sie epi­de­mii wirusowych.Używaj żeli o wyso­kiej zawar­to­ści alkoholu!Ręce myj też cie­płą wodą i mydłem znacz­nie częściej.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recyklingu.Prosimy, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.
Dzię­ku­je­my, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.