Dezynfekcyjny spray do powierzchni gładkich, 71 % alkoholu, BACILEX® DISINFECTING SPRAY

31.89 

SKU: BB0708 Kategoria:

Opis

ZABIJA 99,99% bak­te­rii i wiru­sów, w tym koronawirusa.Przetestowano przez Pań­stwo­wy Insty­tut Zdro­wia w Pradze.

Dezyn­fe­ku­ją­cy spray do gład­kich powierzch­ni, 71% alko­ho­lu, BACILEX DISINFECTING SPRAY, 500 ml, o przy­jem­nym kwia­to­wym zapachu.

Zale­ca­ny do szyb­kiej dezyn­fek­cji róż­nych powłok i przedmiotów!

Czy wiesz, że…

 ALKOHOL w stę­że­niu 71% dzia­ła jak dezyn­fek­cja o skut­ku anty­bak­te­ryj­nym, anty­wi­ru­so­wym i prze­ciw­grzy­bi­czym. Naru­sza ścia­ny mikro­or­ga­ni­zmów (bak­te­rie i wiru­sy), a tym samym je niszczy.
Naj­efek­tyw­niej­sza jest przy tym kon­cen­tra­cja od 60% alko­ho­lu i wię­cej, co potwier­dza­ją epi­de­mio­lo­go­wie, higie­ni­ści, Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom (CDC) oraz Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO).

 

jest prze­zna­czo­ny do bez­po­śred­niej dezyn­fek­cji opry­sko­wej małych obsza­rów, przed­mio­tów i narzędzi
przy­dat­ny szcze­gól­nie tam, gdzie spo­dzie­wa­ne jest więk­sze zanie­czysz­cze­nie mikro­bio­lo­gicz­ne oraz wyma­ga­na jest szyb­ka i sku­tecz­na dezynfekcja
odpo­wied­ni do użyt­ku pro­fe­sjo­nal­ne­go i konsumenckiego
o przy­jem­nej kwia­to­wej woni

SZEROKOZAKRESOWA DEZYNFEKCJA!ZATWIERDZONO DLA: domów, opie­ki zdro­wot­nej, przemysłu

 

Alko­ho­lo­wa dezyn­fek­cja spe­cjal­nych masek odde­cho­wych i respi­ra­to­rów (zgod­nie z meto­do­lo­gią CTU):

spry­skać masecz­kę i respi­ra­tor z obu stron (zewnętrz­nej i wewnętrznej)
zawieś i pozo­staw do cał­ko­wi­te­go wyschnię­cia i wywie­trze­nia ok. 30 minut

Baci­lex® spray dezyn­fek­cyj­ny likwi­du­je bowiem wiru­sy, bak­te­rie, ale tak­że grzy­by, któ­re two­rzą się na wil­got­nych powierzch­niach osłon odde­cho­wych i masek.

 
 

Może być sto­so­wa­ny np. na: 

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 
                     
 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Zawie­ra wyso­ki pro­cent alko­ho­lu. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich objętości.Dzięki nasze­mu mniej­sze­mu, lek­kie­mu opa­ko­wa­niu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko w póź­niej­szym prze­twa­rza­niu odpa­dów two­rzyw sztucz­nych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych towa­rów i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rą napraw­dę potrze­bu­jesz i zużyjesz.
Gene­ro­wa­na jest mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­ty, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.