Dezynfekcyjny żel do rąk, 70 % alkoholu, BACILEX DISINFECTING HAND GEL

18.90 

Opis

ZABIJA 99,99% bak­te­rii i wiru­sów, w tym koronawirusa.Przetestowano przez Pań­stwo­wy Insty­tut Zdro­wia w Pradze.

Dezyn­fe­ku­ją­cy żel do rąk, 70% alko­ho­lu, BACILEX DISINFECTING HAND GEL, 100 ml, o przy­jem­nym zapa­chu: owo­co­wy, tro­pi­kal­ny, man­go, zielony.

NIE WYSUSZA RĄK – PIĘKNIE PACHNIEHIPOALERGINCZY ZAPACH

Czy wiesz, że…

 ALKOHOL w stę­że­niu 70% dzia­ła jak dezyn­fek­cja o skut­ku anty­bak­te­ryj­nym, anty­wi­ru­so­wym i prze­ciw­grzy­bi­czym. Naru­sza ścia­ny mikro­or­ga­ni­zmów (bak­te­rie i wiru­sy), a tym samym je niszczy.
Naj­efek­tyw­niej­sza jest przy tym kon­cen­tra­cja od 60% alko­ho­lu i wię­cej, co potwier­dza­ją epi­de­mio­lo­go­wie, higie­ni­ści, Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom (CDC) oraz Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO).

 

przy­jem­ny zapach: owo­co­wy, tro­pi­kal­ny, man­go, zielony
z gli­ce­ry­ną dla nawil­że­nia skó­ry, ma neu­tral­ne pH
sto­su­je się jako dezyn­fek­cję o sze­ro­kim spek­trum lub jako Higie­nicz­ną dezyn­fek­cję rąk (HDR) zgod­nie z nor­mą ČSN EN 1500 (przy zacho­wa­niu okre­ślo­ne­go cza­su działania)
pod­czas apli­ka­cji nastę­pu­je szyb­ka reduk­cja nie­po­żą­da­nej mikro­flo­ry na powierzch­ni dło­ni i zosta­je prze­rwa­na tym dro­ga prze­no­sze­nia mikroorganizmów 
nie spłu­ku­je się
do użyt­ku pro­fe­sjo­nal­ne­go i konsumenckiego

SZEROKOZAKRESOWA DEZYNFEKCJA!ZATWIERDZONO DLA: domów, opie­ki zdro­wot­nej, przemysłu

 
 

Może być sto­so­wa­ny np. na: 

Waż­ne i konieczne:1) Nanieś żel z obu stron dło­ni, na wierzch i mię­dzy palce!2) Sto­suj wystar­cza­ją­cą ilość, aby ręce były wilgotne!3) Pozwól dzia­łać przez okre­ślo­ny czas.4) Nie spłu­ku­je się!
 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go środ­ka, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.