Żel piorący z dodatkiem antybakteryjnym, BACILEX®, do prania białego i kolorowego

46.90 

SKU: BB0699 Kategoria:

Opis

UNIWERSALNY płyn­ny szyb­ko­roz­pusz­czal­ny śro­dek pio­rą­cy z DODATKIEMPRZECIWDROBNOUSTROJOWYM do pra­nia bia­łe­go i kolo­ro­we­go BACILEX®  1500 ml = 20 prań.
           
 

Eks­klu­zyw­ny HIPOALERGICZNY ZAPACH kosme­tycz­ny na zmy­sło­wej bazie paczu­li, wani­lii i ambry uzu­peł­nio­ny nuta­mi grusz­ki, czar­nej porzecz­ki, jaśmi­nu i drewna.

Zapach GOLD

Gło­wa: grusz­ka, czar­na porzecz­ka, brzoskwinia
Ser­ce: pra­lin­ka, jaśmin, fio­łek, ambra
Pod­sta­wa: paczu­la, wani­lia, drewno

uni­wer­sal­ny szyb­ko­roz­pusz­czal­ny śro­dek pio­rą­cy z dodat­kiem przeciwdrobnoustrowojowym.
pięk­ne, żywe i peł­ne kolo­ry oraz czy­ste bia­łe pranie

HIGIENICZNIE CZYSTE PRANIE!

 

Akyw­ne skład­ni­ki pio­rą­ce tego żelu są w natu­rze łatwo biodegradowalne.

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty plastik).
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 

Zakres tem­pe­ra­tu­ry użytkowania

Ide­al­na tem­pe­ra­tu­ra do dezyn­fek­cji pra­nia to wybór pro­gra­mu pio­rą­ce­go o tem­pe­ra­tu­rze 60 stop­ni Celsjusza.
BACILEX żel jest odpo­wied­ni dla tem­pe­ra­tu­ry od 40 do 90 st. Celsjusza.
Opty­mal­ne tem­pe­ra­tu­ry dla pra­nia kolo­ro­we­go są od 40 stop­ni Cel­sju­sza i wyższe.
Dla pra­nia bia­łe­go i jasne­go o sta­bil­nych bar­wach wybierz tem­pe­ra­tu­rę od 60 stop­ni Cel­sju­sza i goto­wa­nie w 90 stopniach.
Postę­puj zgod­nie z instruk­cja­mi pro­du­cen­tów tek­sty­liów na metce.

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich objętości.

Dzię­ki temu śro­dek 2 razy lepiej wypłu­ku­je się z prania.
Ilość zanie­czysz­czeń wody zmniej­sza się o połowę.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go środ­ka, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do segre­ga­cji plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska wtór­nym prze­twa­rza­niem two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki po pro­stu lepiej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i  przetwarzają.

Potrze­bu­jesz miarkę?

Dodaj ją do swo­je­go zamó­wie­nia pod kodem pro­duk­tu AA0239 .
Wie­lo­krot­nym sto­so­wa­niem mia­rek i pom­pek do naszych pro­duk­tów, aktyw­nie przy­czy­niasz się do zmniej­sze­nia ilo­ści odpa­dów z two­rzyw sztucznych.