Nietłusty odświeżający krem do stóp PEDIBACILEX DEO

24.29 

SKU: BB05001 Kategoria:

Opis

PEDIBACILEX gene­tics sen­si­ti­ve DEO CREAM, nie­tłu­sty, odświe­ża­ją­cy krem do stóp z dodat­kiem dez­odo­ry­zu­ją­cym, opa­ko­wa­nie XXL 150 ml
 

Spe­cjal­nie opra­co­wa­ny skład­nik dez­odo­ran­tu w tej kom­po­zy­cji zapo­bie­ga roz­kła­do­wi zapa­chów, któ­re poja­wia­ją się pod­czas powsta­wa­niu potu.
Dzia­ła­nie tego kre­mu opie­ra się na tym, że zapo­bie­ga roz­kła­do­wi bak­te­rii odpo­wie­dzial­nych za nie­przy­jem­ny zapach.
Krem nakła­da się po prysz­ni­cu lub kąpie­li. Lub pre­wen­cyj­nie, zanim gdzieś pójdziesz.

 
 

Super pomysł

Jeśli masz wyjąt­ko­wo potli­we sto­py, zde­cy­do­wa­nie pole­ca­my połą­cze­nie tego kre­mu z pro­duk­tem PEDIBACILEX SPRAY.
W przy­pad­ku eks­tre­mal­nie pocą­cych się stóp zale­ca­my rów­nież regu­lar­ną wymia­nę wkła­dek do butów. Jest to pod­sta­wa, a wie­lu ludzi to lek­ce­wa­ży. Więk­szość brzyd­kich zapa­chów zosta­je we wkład­kach. Zmień to! Pierz i utrzy­muj buty i wkład­ki w czystości!
Na poce­nie sie może­my nic zara­dzić. Jest to uwa­run­ko­wa­ne gene­tycz­nie. Ktoś poci się bar­dziej, ktoś pra­wie wca­le. Ale może­my sobie z tym radzić, żeby nie mieć nie­przy­jem­nych uczuć. Może­my być świe­zi i czuć się zrelaksowani.

 
“Twój świe­ży krok przez cały rok …”
 

UŻYTKOWANIE

Nakła­daj na umy­te, suche i CZYSTE stopy.
Krem jest szyb­ko wchła­nia­ny. Nałóż odro­bi­nę kre­mu nawet mię­dzy pal­ca­mi. Bez obaw To też są miej­sca, któ­re zasłu­gu­ją na pie­lę­gna­cję. Nie martw się, to Two­je nogi. To uczu­cie świe­żo­ści jest tego war­te. Dodasz pew­no­ści sie­bie i nie będziesz zawsty­dzo­ny, gdy ścią­gniesz gdzie­kol­wiek buty.
Uży­waj w razie potrze­by. Naj­lep­sze efek­ty uzy­skasz sto­su­jąc 2 x dzien­nie. Rano przed pój­ściem do pra­cy i wie­czo­rem po kąpie­li lub prysznicu.

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go przed­mio­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.