ZESTAW 1+1 Żelowe mydło z dodatkiem przeciwdrobnoustrojowym, 500 ml, BACILEX® HYGIENE+

30.81 

SKU: BB017521S Kategoria:

Opis

Żelo­we mydło BACILEX HYGIENE+ z dodat­kiem prze­ciw­drob­no­ustro­jo­wym, 500 ml + 500 ml.
KWIATOWY, DRZEWNY, PIŻMOWY ZAPACH GŁOWA: zie­lo­na nuta, ber­ga­mot­ka, róża­SER­CE: kon­wa­lia, jaśmin, kwiat poma­rań­czy­POD­STA­WA: wani­lia, cedr, san­dał, ambra, piżmo

ZAWIERA:WYCIĄGMORWY BIAŁEJKORKOWCA AMUR­SKIE­GO­Ek­strak­ty są sze­ro­ko sto­so­wa­ne w tra­dy­cyj­nej medy­cy­nie chiń­skiej już od tysiącleci.

 

Recep­tu­ra przy­ja­zna śro­do­wi­sku BEZ PARABENÓW.

Czy wiesz, że…Gliceryna dzia­ła nawil­ża­ją­co na skórę.Zmiękcza i popra­wia wygląd skóry.

 

 

żelo­we mydło w pły­nie do rąk
zawie­ra eks­trakt z Aloe Vera Barbadensis
zapew­ni uczu­cie mięk­kiej i ela­stycz­nej skóry

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty plastik).
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 
 

Eko­lo­gia
Wystar­czy mniej­sza ilość. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody.Dzięki mniej­sze­mu pla­sti­ko­we­mu opa­ko­wa­niu nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko w póź­niej­szym prze­twa­rza­niu odpa­dów two­rzyw sztucz­nych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych środ­ków i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rą napraw­dę potrze­bu­jesz i wykorzystasz.
Gene­ro­wa­na jest mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin. 
Zaj­mu­je mniej miej­sca w domu niż kla­sycz­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne produkty.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­ty, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.