Bublino FLEUR DE VANILLE, mydło w płynie do ciała i rąk, z pompką

19.75 

SKU: BA06181 Kategoria:

Opis

Fleur de vanille
urze­ka­ją­cy zapach wanilii.

Rodzaj zapa­chu: owo­co­wy, wani­lio­wy, piżmowy
Gło­wa: ber­ga­mot­ka, pomarańcza
Ser­ce: kon­wa­lie, róże
Baza: piż­mo, wanilia

BUBLINO CREAMGEL 500 ml żel-kre­mo­we mydło z nawil­ża­ją­cym kre­mo­wym skład­ni­kiem zapew­ni Ci poczu­cie mięk­kiej i ela­stycz­nej skó­ry, bez para­be­nów i barw­ni­ków, z zawar­to­ścią Aloe Vera.
 

 

Dzia­ła koją­co na suchą skó­rę, ma nie­zwy­kłą zdol­ność do zwięk­sza­nia jej nawil­że­nia. Deli­kat­na pian­ka łagod­nie myje i wygła­dza skó­rę. Już po pierw­szym uży­ciu poczu­jesz róż­ni­cę, w porów­na­niu do kla­sycz­nych mydeł w pły­nie. Po nało­że­niu na skó­rę natych­miast odczu­jesz pie­lę­gna­cyj­ne dzia­ła­nie. Zapew­nia to doda­tek bal­sa­mu nawilżającego.

 

 

Nada­je się dla osób z wraż­li­wą skó­rą – wol­ny od para­be­nów i barwników.
Kre­mo­wa baza mydła w połą­cze­niu z żelem ma wła­ści­wo­ści nawil­ża­ją­ce i zmięk­cza­ją­ce, dla­te­go nada­je się dla skó­ry wraż­li­wej. Ukoi wraż­li­wą skó­rę. Nie zawie­ra para­be­nów ani barw­ni­ków. Ponad­to zawie­ra eks­trakt z Aloe Vera.

Eko­lo­gia
Przy każ­dym nowym pro­duk­cie zasta­na­wia­my się jak na sta­łe zmniej­szyć jego wpływ na śro­do­wi­sko. Nową for­mu­łę i inno­wa­cyj­ne opa­ko­wa­nia wpro­wa­dza­my na bieżąco.W przy­pad­ku nowe­go BUBLINO CREAMGEL posta­no­wi­li­śmy wpro­wa­dzić moż­li­wość zaku­pu rów­nież bez pomp­ki. Pomp­kę kupu­jesz tyl­ko raz. Jak zuży­jesz pro­dukt wykręć pomp­kę i umieść ją w nowym pro­duk­cie. Możesz opłu­kać ją wodą jeśli wybra­łeś inny zapach. Łatwizna! 

Super pomysł

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów

 

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.