ODŚWIEŻAJĄCY CATALOGUE 5/2022

7.49 

SKU: AA0984PL Kategoria:

Opis

Ceny według nowe­go CATALOGUE 5 obo­wią­zu­ją od piąt­ku 22.04.2022 r. (godz. 9:00) do 22.07.2022 r. (godz. 9:00) lub do wyprze­da­nia zapasów.
Dru­ko­wa­ny kata­log moż­na zama­wiać po 1 szt. (możesz oczy­wi­ście zamó­wić ich tyle, ile chcesz).
Przy zamó­wie­niu 4 lub wię­cej kata­lo­gów zapła­cisz za każ­dy tyl­ko 1,29 zł. Tym spo­so­bem wyszli­śmy naprze­ciw ocze­ki­wa­niom naszych sprze­daw­ców, któ­rzy popie­ra­ją tę nowość. Wię­cej zamó­wio­nych kata­lo­gów = niż­sza cena za kata­log = wię­cej zdo­by­tych klien­tów = wię­cej Two­ich zamó­wień = wyż­szy zysk.